Tvorba webu: Data Asistent

banner2

Volebný program pre našu obec

I. Ekonomika a chod Obecného úradu:

 1. Vykonanie hĺbkovej kontroly v spoločnosti Ledrov, s.r.o. a nastavenie spoločnosti tak, aby bola zisková.
 2. Zásadné zmeny pri prevádzkovaní cintorínov, kúpaliska, oprave rozhlasu a oprave osvetlenia.
 3. Označenie motorových vozidiel nápisom Obecného úradu a spoločnosti Ledrov, s.r.o. .
 4. Obecný úrad musí byť hnacím motorom rozvoja obce.
 5. Vysporiadanie pozemkov potrebných k fungovaniu obce (pozemky pod komunikáciami, školami a iné).
 6. Zlepšiť spoluprácu so všetkými pozemkovými a urbárskymi spoločenstvami v obci.
 7. Podpora miestnych podnikateľov.

II. Oblasť výstavby a údržby obce

 1. Vybudovanie nových parkovacích miest pri zdravotnom stredisku, Majeri, Súhradke, na ul. Uhrovecká.
 2. V spolupráci so spoločnosťou Rona a.s. vyriešenie parkovania pre ich zamestnancov.
 3. Komplexná prestavba časti Háj.
 4. Oživenie výstavby rodinných domov v obci. Obec musí byť nápomocná pri výstavbe rodinných domov.
 5. Rekonštrukcia letného amfiteátra a jeho okolia.
 6. Rekonštrukcia všetkých budov vo vlastníctve obce (napr.: Dom služieb, Zdravotné stredisko, ZUŠ, Obecný úrad).
 7. Vybudovanie chodníka na ulici Sv. Anny, vybudovanie nového chodníka pri cintoríne v Lednických Rovniach a chodníka v Horenickej Hôrke pri hlavnej ceste.
 8. Oprava a dobudovanie nových vetiev kanalizácie. Rekonštrukcia kanalizácie v časti Uhrovec.
 9. Dobudovanie alebo aspoň oprava kvalitnej asfaltovej cesty na každej ulici.
 10. Realizácia a zabezpečenie údržby korýt potokov, ale aj malých potôčikov.
 11. Oprava domov smútku a zlepšenie stavu cintorínov.
 12. Údržba a obnova miestneho parku.
 13. Vyznačenie nových priechodov pre chodcov.
 14. Dobudovanie kvalitných príjazdových ciest do záhradkárskych oblastí (Prúdy, Biele hliny).
 15. V prípade záujmu zrealizovať výstavbu bytov.

III. Bezpečnosť a ochrana občanov a znižovanie kriminality v obci

 1. Vybudovanie kamerového systému v obci Lednické Rovne.
 2. Obecný úrad bude slúžiť na užší kontakt medzi občanmi a políciou.
 3. Podpora oboch hasičských zborov v obci, oprava a rekonštrukcia budov, v ktorých sídlia hasiči.

IV. Kultúra a školstvo

 1. Získanie budovy materskej školy do vlastníctva obce a jej následná komplexná oprava.
 2. Vítanie detí do života, ocenenie pravidelných darcov krvi a iné.
 3. Organizovať pravidelné kultúrne a spoločenské stretnutia s dôchodcami a radiť sa s nimi, ako riešiť problémy v obci. Podporovať poznávacie výlety pre dôchodcov.
 4. Dokončiť rekonštrukciu celej základnej školy.
 5. Zrekonštruovať kultúrne domy v Horenickej Hôrke a v Mednom.
 6. Organizovanie silvestrovských osláv na námestí, zavedenie tradície Michalského jarmoku, usporiadanie Obecného plesu pre občanov, zmeny v organizovaní Mierových slávností, Kultúrne leto (premietanie filmov v letnom kine a koncerty v amfiteátri), koncerty aj pre mladých ľudí a iné.
 7. Vydávanie informačníka, ktorý by informoval ľudí o výsledkoch a plánoch v obci.
 8. Zlepšenie kvality káblovej televízie a rozšírenie ponuky programov.

V. Sociálna oblasť

  1. Pomoc starším občanom, ale i občanom, ktorí sú ZŤP.
  2. Napomáhať pri vybavovaní rôznych sociálnych dávok hlavne starším občanom a mladým rodinám. 

VI. Šport a voľný čas

 1. Vybudovanie hokejbalového ihriska v areáli ZŠ.
 2. Podpora futbalu v Lednických Rovniach.
 3. Zabezpečiť vybudovanie fitnes centra.
 4. Podpora všetkých športových aktivít v obci: tenis, hokejbal, karate, box, kondičný beh, cvičenia žien, a iné.6
 5. Zriadenie obecnej ligy v malom futbale pod patronátom starostu obce.
 6. Dobudovanie infraštruktúry k tenisovým kurtom.
 7. Dobudovanie a oprava detských ihrísk a športovísk.
 8. Spolu s okolitými obcami vybudovať cyklotrasu.

VII. Zabezpečenie financovania všetkých akcií:

Financovania uvedených akcií chcem zabezpečiť:

 • z úspor, ktoré vzniknú z fungovania obce a spoločnosti Ledrov s.r.o.
 • z fondov EÚ ( to je oblasť, s ktorou mám najväčšie skúsenosti),
 • z úspor, ktoré vzniknú z verejného obstarávania,
 • z predaja pozemkov pre výstavbu rodinných domov,
 • dosiahnutím ziskov zo správneho fungovania skládky odpadu